Khách sạn Phương Tây

Địa chỉ: Khối 5 thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam